สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 5

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ดังนี้
     • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภาษาและการสื่อสาร 1 บรรยายโดย อาจารย์กันตวีย์  เวียงสิมา
     • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์นพปฎล  ขิงทอง
     • ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ วัฒนธรรมองค์กรและข้อมูลสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณฉัตรชัย  เกียรติวีระสกุล
     • ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่  สถานประกอบการ บรรยายโดย อาจารย์จิราณีย์  พันมูล

POST: