สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ดังนี้
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นในสถานประกอบการ บรรยายโดย คุณสุภาพร  จันทร์เพชร
• ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 2 บรรยายโดย อาจารย์เรืองสิน  ปลื้มปั่น
• ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายโดย คุณสุขุม  ประทีป ณ ถลาง
• ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์  ตันวีนุกูล

 
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: