สวท. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมประตูชัย ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  เป็นประธานการประชุม

 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,เสาวลักษณ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

 

POST: