สวท. ตรวจรับข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเตรียมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจรับข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยจัดเก็บที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: