สวท. ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ บริหารการจัดสอบให้เป็นตามไปนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ​โดยมี รองศาสตราจารย์สหายพล  มีชูนึก  ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นประธานในการประชุม


 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: