คณะกรรมการรับ-ส่ง และจัดเก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ (V-NET) ดำเนินการขนส่งคู่มือและ DVD การจัดสอบจากศูนย์สอบไปยังสนามสอบคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร และอุปกรณ์การจัดสอบ (V-NET) ดำเนินการขนส่งคู่มือและ DVD การจัดสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ไปยังสนามสอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 
 

จัดทำโดย  : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: