สวท. จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ประธานศูนย์สอบ รองศาสตราจารย์สหายพล  มีชูนึก เป็นประธานการประชุม

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: