สวท.จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2561 จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ไปยัง

  • สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  • สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
  • สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
  • สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  • สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  • สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 


 

 

 

POST: