ศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561คณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนดและตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์สอบและสนามสอบ

  • วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 

POST: