สวท. จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของผู้ปฏิบัติงานทุกศูนย์พื้นที่ และพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกศูนย์พื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

 

POST: