โครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับฟังการนำเสนอโครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
     โครงการที่ 1 : มินิบิ๊กซี พี่สอนน้อง
     โครงการที่ 2 : การร่วมมือด้านงานวิจัยตลาด
     โครงการที่ 3 : ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
     โครงการที่ 4 : รับนักศึกษาฝึกงาน
     โครงการที่ 5 : วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก
     โครงการที่ 6 : รับนักศึกษาเข้าทำงาน

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

|