สวท.จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านงานทะเบียนและประมวลผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านงานทะเบียนและประมวลผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 ศูนย์และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้ง 4 ศูนย์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: