โครงการ พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 4สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562  ณ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช สงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียนด้านการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
  2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
  4. กลุ่มงานรับเข้าและอื่นๆ

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: