สวท.จัดโครงการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ "เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 ศูนย์หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มีความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้ข้อบังคับ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
 

ภาพ/ข่าว : ภักดี/เสาวลักษณ์
จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

POST: