สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การติดตามการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)”


             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การติดตามการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)”  เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  2) ดร.ชูชาติ  สีเทา อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 3) นายบุญเสริม  เสนาวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

1. เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค
2. เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ชูชาติ  สีเทา
3. เอกสารประกอบการบรรยาย นายบุญเสริม  เสนาวงษ์

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์ ,เสาวลักษณ์  คีรีวงศ์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม