แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร

รายการ
ไฟล์
 1. หนังสือนำ สกอ. ศธ 0503(2)-ว 1517
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
 3. คำสั่ง มทร.ส.-การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ประจำปีการศึกษา 2559
 4. แบบฟอร์มที่ 1-ข้อมูลพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดของแต่ละศูนย์พื้นที่
 5. แบบฟอร์มที่ 2-ข้อมูลพื้นที่ห้องเพื่อการเรียนการสอนของแต่ละศูนย์พื้นที่  
      - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
      - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
      - ศูนย์นนทบุรี
      - ศูนย์สุพรรณบุรี
 6. แบบฟอร์มที่ 3-ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจำของคณะ

 

 

POST: