งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
3
   หนังสือส่งมอบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
4       รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562  
             ครั้งที่ 1/2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
3
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
 
             ครั้งที่ 1/2561
             ครั้งที่ 2/2561
             ครั้งที่ 3/2561
4
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
5
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
 
             รอบ 6 เดือน
             รอบ 9 เดือน
             รอบ 10 เดือน
6
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
7
    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
2
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประจำปีการศึกษา 2560
 
           ครั้งที่ 1/2560
           ครั้งที่ 1/2561
           ครั้งที่ 2/2561
           ครั้งที่ 3/2561
           ครั้งที่ 4/2561
           ครั้งที่ 5/2561
3
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
4
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
 
           รอบ 9 เดือน
           รอบ 12 เดือน
5
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
6
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
2
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประจำปีการศึกษา 2559 
 
           ครั้งที่ 1/2559
           ครั้งที่ 1/2560
           ครั้งที่ 2/2560
           ครั้งที่ 3/2560
           ครั้งที่ 4/2560
           ครั้งที่ 5/2560
3
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
4
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
 
           รอบ 9 เดือน
           รอบ 12 เดือน
5
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
2    คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558
3    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน
4    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน
5    คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ประจำปีการศึกษา 2558
6    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
2
   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
3
   มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม 2553)
4
   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
7       รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม