งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
3
   หนังสือส่งมอบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
4
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 
             ครั้งที่ 1/2563
             ครั้งที่ 2/2563
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
 
             รอบ 9 เดือน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
3
   หนังสือส่งมอบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
4
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562
 
             ครั้งที่ 1/2562
             ครั้งที่ 2/2562
             ครั้งที่ 3/2562
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
 
            รอบ 9 เดือน
            รอบ 12 เดือน
7
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
8
   รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
3
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
 
             ครั้งที่ 1/2561
             ครั้งที่ 2/2561
             ครั้งที่ 3/2561
4
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
5
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
 
             รอบ 6 เดือน
             รอบ 9 เดือน
             รอบ 10 เดือน
6
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
7
    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
2
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประจำปีการศึกษา 2560
 
           ครั้งที่ 1/2560
           ครั้งที่ 1/2561
           ครั้งที่ 2/2561
           ครั้งที่ 3/2561
           ครั้งที่ 4/2561
           ครั้งที่ 5/2561
3
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
4
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
 
           รอบ 9 เดือน
           รอบ 12 เดือน
5
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
6
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
2
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประจำปีการศึกษา 2559 
 
           ครั้งที่ 1/2559
           ครั้งที่ 1/2560
           ครั้งที่ 2/2560
           ครั้งที่ 3/2560
           ครั้งที่ 4/2560
           ครั้งที่ 5/2560
3
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
4
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
 
           รอบ 9 เดือน
           รอบ 12 เดือน
5
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 

POST: