สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5/2559


 

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารราชมงคล 36 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน สหกิจศึกษาของสมาชิก และร่วมกันกำหนดทิศทางและกรอบการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานการประชุม
 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม