สวท.จัดโครงการ “เปิดโลกความรู้ ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ”          สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “เปิดโลกความรู้ ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ” ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่อาจารย์ และนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิรภพ  ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร พร้อมทั้งมีกิจกรรมการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบัติสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกร โดย เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)


 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม