สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


      

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่วนงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการศึกษาเข้าสู้ที่ประชุมคณะกรรมการขออนุมัติผลการศึกษา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุม

 

 

                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

 

POST: