สวท.จัดประชุมคำนวณหาค่า BP รายหลักสูตร


      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณหาจุดคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายต่อหัว จำแนกตามรายหลักสูตร  และกำหนดแบบฟอร์มแสดงงบประมาณ ในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่  18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม
 

ภาพ/ข่าว  :  สิริณัฐ ,ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: