สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 20 และ 22 กันยายน 2560  ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,วุฒิชัย
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: