สวท.จัดประชุมการคำนวณรายรับต่อชั่วโมงของอาจารย์

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลการคำนวณรายรับต่อชั่วโมงของอาจารย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดเกณฑ์การคำนวณรายรับต่อเดือน จำนวนชั่วโมงภาระงานต่อเดือน และรายรับต่อชั่วโมง ต่อเดือน ของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล 36 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทุบรี (เขตใต้)

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี,วุฒิชัย
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: