โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ดำเนินโครงการ "ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับสถานประกอบการ สร้างเครือข่ายอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ​

 

ภาพ/ข่าว  :  ธงพร/ปิยะณัฐ
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: