สวท. ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาเข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 เข้ารับช่อดอกไม้ จาก นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 แก่ นางสาวสาลินี  สนธิกรณ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการ "Customer Management Trainee" กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาในหัวเรื่อง "Pop To Home by Major Group"

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: