สวท.ดำเนินการจัดอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษา  เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้กับหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้อาจารย์และนักศึกษา โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาปัจจุบัน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุวัจชัย  ปริญญาพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิ้งค์ซอฟต์ จำกัด เป็นวิทยากร


จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: