สวท. บรรยายให้ความรู้นักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำบัตรนักศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน การลงทะเบียนเรียนการใช้ระบบทะเบียนและประมวลผล และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ 

 เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: