คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 28 ต.ค.59
2
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
           ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
           ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
           ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
           ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
           ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม