รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

777

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
   2. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 
   3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา และตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช./ปวส.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา)
   4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์  (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2562)
   7. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) (เฉพาะรอบที่ 1)    
   8. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
   9. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   10. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   11. จุดบริการรับชำระเงิน
   12. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม