วีดิทัศน์แนะนำคณะ และสาขาวิชา

วีดิโอแนะนำมหาวิทยาลัย

       วีดิโอแนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

คณะ
วีดิทัศน์แนะนำ
      ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
      เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
      บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
      ศิลปศาสตร์

POST: