กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

805

>>>ขั้นตอนและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์<<< 

 

ระดับปริญญาตรี  ยื่นคำร้องดังต่อไปนี้
 สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต : พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,700 บาท
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา : ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษาฉบับละ 50 บาท 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ยื่นคำร้องดังต่อไปนี้
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา : ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลการศึกษาฉบับละ 50 บาท
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา , ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์
 ยื่นคำร้อง สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา : ค่าธรรมเนียมชุดละ 50 บาท 
    - ระดับปริญญาตรี ภายในวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภายในวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 62

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม