สวท.ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประมวลภาพก่อนดำเนินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: