สวท.จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ดังนี้

  •  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  •  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถาน ประกอบการ
  •  ศูนย์นนทบุรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 
  •  ศูนย์สุพรรณบุรี ในหัวข้อ ภาษาและการสื่อสาร 1 

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: