ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้ในการเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยบรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: