ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562

 

950

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   ประกาศการเพิ่มช่วงเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562
   2. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับวุฒิ ปวช./ม.6) 
   3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   7. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   8. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   9. จุดบริการรับชำระเงิน
   10. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม