สวท.จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ของเครือข่ายสหกิจภาคกลางตอนบน ดังนี้

  1. รางวัลสถานประกอบการดำเนินสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
  2. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ อาจารย์กอบชัย เมฆดี
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ/ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายธนาธิป เงินศรีทอง และนางสาวนฤชนาท ไก่แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. รางวัลชมเชย โครงการ/ผลงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายธนวันต์  เอี่ยมอาจ นายใบหยก  นุ่นคงและนายพีระพงษ์  ญาณะคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  5. รางวัลชมเชย โครงการ/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวณัฐภรณ์  สุภิเจ  นางสาวอรนุช  บุญล้ำและนายอิทธิพล  วงษ์เบาะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: