รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

1999

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563
   2. ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) และรอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
   3. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ม.6)
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์  (ส่งเอกสารการสมัครทาง E-Mail : register@rmutsb.ac.th)
   7. ตรวจสอบผลการคัดเลือก (ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสถานะเป็น : ผ่านการสอบสัมภาษณ์) ให้รายตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
   8. จุดบริการรับชำระเงิน
   9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร 
   10. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์ ชำระเงิน และส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ที่ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563
   11. คำร้องทั่วไป สวท.01
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

POST: