รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

1999

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563
   2. ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) และรอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
   3. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ม.6)
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์  
   7. จุดบริการรับชำระเงิน
   8. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   9. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   10. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

POST: