รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)

2000

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร  
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  
   2. ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) และรอบที่ 6 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
   3. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   4. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับผู้จบ ม.3)
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6/ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์ (ส่งเอกสารการสมัครทาง E-Mail : register@rmutsb.ac.th)
   7. ตรวจสอบผลการคัดเลือก (ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสถานะเป็น : ผ่านการสอบสัมภาษณ์) ให้รายตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
   8. จุดบริการรับชำระเงิน
   9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์ ชำระเงิน และส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ที่ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
   10. คำร้องทั่วไป สวท.01
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

POST: