สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ระหว่าง นายชัยชนะ  เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และ นายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมี นายสุรพล  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ดร.นฤมล ซู รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: