สวท.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อดำเนินการตรวจสอบตารางสอน ภาระการสอนของอาจารย์ และตารางเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ให้ถูกต้องตรงกัน  เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: