ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะ
รายชื่อ
   บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    ศิลปศาสตร์   
           ศูนย์นนทบุรี
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
           ศูนย์นนทบุรี

POST: