กำหนดการส่งใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทางไปรษณีย์

1079

หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง กรุณากรอกแบบฟอร์มภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2563

>>> แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบแสดงผลการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 <<<

 

POST: