ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะ
รายชื่อ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
           ศูนย์สุพรรณบุรี
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
           ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
    วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
           ศูนย์นนทบุรี

POST: