สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet/Google Hangout Meet  เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานผลการประเมินผลการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2562 และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 320311 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกรรมการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นกรรมการ
 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: