ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

  

ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
PDF E-Book
รายการ
ไฟล์
1. ประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
2. แบบฟอร์มใบสมัคร
3. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อและเอกสารการสมัคร ระบบโควตา   

4. รายชื่อสถานศึกษาที่จัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

POST: