รายชื่อโรงเรียนที่พิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน

รายชื่อโรงเรียนที่พิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564  รอบที่ 2 โควตา (Quota) ใช้คะแนน

 - ศูนย์นนทบุรี
 - ศูนย์สุพรรณบุรี
 - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

POST: